ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โรงเรียนศรีอรุโณทัยจังหวัดระนองจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2553

วันที่ 29 ก.ค. 2553 )
 
วันนี้ (29 ก.ค.) ณ. ห้องประชุมโรงเรียนศรีอรุโณทัยจังหวัดระนอง นายประดิษฐ์ โมราศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2553 นายประดิษฐ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพราะทางรัฐบาลมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ดังนั้นทางโรงเรียนศรีอรุโณทัยจึงได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2553 โดยทางทางโรงเรียนได้ให้เด็กนักเรียนแต่งกายด้วยชุดไทยมาร่วมงานในวันนี้ ซึ่งโดยปกติแล้วการแต่งกายด้วยชุดไทยทางโรงเรียนจะให้แต่งทุกวันศุกร์อยู่แล้วและปฏิบัติเช่นนี้มานานกว่า 10 ปีแล้ว เพื่อให้ เด็กได้ซึมซับถึงความเป็นไทย นอกจากนี้การเรียนการสอนยังมุ่งเน้นให้เด็กมีความรักและความเข้าใจในภาษาไทย โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการจัดแข่งขันการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง การเปิดภาพปริศนาภาษาไทย การเล่านิทานชาดก การท่องอาขยานและอีกหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวกับภาษาไทย เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแข่งการใช้ภาไทย เพื่อเด็กจะได้เกิดความรักความภาคภูมิใจที่ตนเองสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องโดยบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สำหรับเหตุผลที่เลือกวันที่ 29 กรกฎาคม เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ นั้นเพราะวันดังกล่าว ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทย" โดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปราย ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง สำหรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น มีใจความตอนหนึ่งว่า "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก” นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยะภาพในการใช้ภาษาไทย ทรงรอบรู้ปราดเปรื่องถึงรากศัพท์ของคำไทย คือ ภาษาบาลีและสันสกฤต ทรงพระอุตสาหะวิริยะแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะวรรณศิลป์ มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า เป็นคติในการเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทย ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์แปลเรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระราชนิพนธ์แปลบทความเรื่องสั้นๆ หลายบท และพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก เป็นต้น.///// อรรถสิทธิ์ ยินดี ภาพ / ข่าว ส.ปชส.ระนอง 29 กรกฎาคม 2553
จำนวนคนอ่าน 3302 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน