กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ประกาศ
การขอเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 29 ต.ค. 2559 12:39:53
 
ข่าวที่ ๑๒๗/๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๔๐ น.
 
การขอเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-------------------------------------------------------------------
 
                   สำนักพระราชวัง แนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงความจำนงขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
                   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้จับแจ้งจากสำนักพระราชวังตามหนังสือข่าวลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ว่า หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
                  ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือได้ที่ www.brh.thaigov.net หรือ ขอตัวอย่างหนังสือได้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และเมื่อเขียนหรือพิมพ์ครบถ้วนแล้ว สามารถส่งมาที่สำนักพระราชวังได้ ๔ ช่องทางคือ
                  ๑. ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน อาคาร ๖๐๑ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
                  ๒. ส่งเอกสารทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๘๗๐๘
                  ๓. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พร้อมจ่าหน้าซองถึง เรียนเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ และ
                  ๔. ส่งทาง E-mail address : brh@palaces.mail.go.th โดยแสกนเป็นไฟล์ PDF
                  สำนักพระราชวังจะส่งหนังสือตอบรับกำหนดวันและรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพให้ทราบ ก่อนวัน และเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพ ๑๕ วัน
 
 
เกรียงไกร พันธิวานนท์ /ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th