กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้คามเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ แก่วิทยากรระดับอำเภอ(ครู ข )จาก 26 อำเภอ 260 คน

วันที่ 7 มิ.ย. 2559 )
 

ขอนแก่นจัดโครงการสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้คามเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ แก่วิทยากรระดับอำเภอ(ครู ข )จาก 26 อำเภอ  260 คน

               จังหวัดขอนแก่นอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557

                 ที่ศาลาประชาคม วันนี้ ( 7 มิถุนายน 2559)เวลา 09.30 น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุุทธศักราช 2559 กำหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จแจ้งคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนุญ พ.ศ. 2559กำหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยมีข้อตกลงให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเ้ข้าใจเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจออกเสียงประชามติ จังหวัดขอนแก่นโดยวิทยากรจังหวัด( ครู ก) เผยแพร่ความรู้ให้วิทยากรระดับอำเภอ( ครู ข) จาก 26 อำเภอๆละ 10 คน รวม 260 คน ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน -21 มิถุนายน 2559 ครู ข ทำหน้าที่ และตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คามรู้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของครู ค ระดับหมู่บ้านต่อไปงานนี้ นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมสังเกตุการณ์ รวมถึงจังหวัดขอนแก่นแต่่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจและคณะอนุกรรมการเพื่อประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ที่ 1892/2559 มีประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นกรรมการ เพื่อดำเนินการผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแ่กน

           

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode