กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการยุวชนประชาธิปไตยปี 2559

วันที่ 11 มี.ค. 2559 )
 

ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตยประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดขอนแก่น

                 นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตยประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง รวมทั้งการมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชน ชาย-หญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญหรือสายอาชีพ และระดับอุดมศึกาาหรือเทียบเท่าที่มีอายุ ๑๕-๒๐ ปี รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ คน กำหนดจัด ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ขึ้นทำการคัดเลือกแล้ว นั้น คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตยประจำปี ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาประชาธิปไตยประจำปี ๒๕๕๙ ตามลำดับดังนี้ ๑. รุ่นที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑ นางสาว แพรวา แหล่งเหล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ นายณัฐวัฒน์ โดนสุข โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

สำรอง รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายวุฒินันท์ น้อยลำ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา และนางสาวเฟื้องฟ้า ดรแก โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา๒. รุ่นที่ - เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ราย ได้แก่.๑ นายกิตติภูมิ รัตนประกอบ โรงเรียนขามแก่นนคร.๒ นายอนุชาติ ตะระรัมย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำรอง รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายบัญชา บุญสอน สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายนิตยา ชันพิมาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ไปรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดหากไม่ไปถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับสำรองตามลำดับต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๓๖-๘๘๒ หรือ ๐๔๓-๒๓๔-๓๘๔

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี สปชส.ขอนแก่น

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode