กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2558

วันที่ 27 ม.ค. 2559 )
 

จังหวัดขอนแก่นประกาศผลการคัดเลือก ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําปพุทธศักราช 2558            

 

                                     นายกำธร ถาวรสถิต  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปดเผยวา ดวยกระทรวง ศึกษาธิการใหจังหวัดขอนแกนคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสังกัด เปนขาราชการ พลเรือนดีเดน ประจําปพุทธศักราช 2558 ตามหลักเกณฑคูมือการคัดเลือกขาราชการ พลเรือน ประจําป2558 สงใหกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่25 มกราคม2559 จังหวัดขอนแกนใหคณะกรรมการคัดเลือก ขาราชการพลเรือนดีเดน ป2558 บัดนี้การดําเนินการคัดเลือกไดเสร็จสิ้นแลว ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําปพุทธศักราช 2558 ที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ รวม 4 คนคือ 1. นายพรพงศ์ นิลพัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสีชมพู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  2. นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 3. พันตํารวจเอกธนาวัชร ดีบุญมี   สารวัตรจราจร ตํารวจภูธรหนองเรือ ตำรวจภูธรขอนแก่น 4. นายสุรศักดิ์  แหล่งหล้า พัฒนาการอำเภอชนบท สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น    และขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป2558 ระดับจังหวัด จํานวน 7 รายคือ 1 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 2. พันตำรวจเอกทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสีชมพู ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 3 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศค์ชำนาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแกน เขต 2  4.นายธาตรี ทวะชารี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตขอนแกน เขต 4  5  นางปรีดา สุขสวาง นักจัดการงาทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  6 นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  7 นางสุวลี พฤกษาหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาะรณสุขจังหวัดขอนแก่น  ประกาศ ณ วันที่21 มกราคม 2559

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น                                                                               

 

            
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode