กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การอบรมหลักสูตรเสริมสร้า่งประสิทธิภาพข้าราชการชายแดนใต้ ปี 2559เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 23 ธ.ค. 2558 )
 

การอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้”ปี 2559 เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                   สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. จัดโครงการ "การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ปี 2559เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ตามนโยบายของรัฐบาล   จำนวน 7 รุ่น ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2558

                  วันนี้ ( 22 ธันวาคม 2558) เวลา 09.00 น ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยนางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ. )เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1/2559    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้”ปี 2559  ตามนโยบายของรัฐบาลจำนวน 7 รุ่นระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2558 รวม 700 คน รุ่นละ 100 คน   ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลหลายสมัยได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยรัฐบาลทุกสมัยได้ให้การสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการนี้เพื่อเป็นการมอบขวัญ กำลังใจ แก่เพื่อนข้าราชการที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ได้มีโอกาสออกจากพื้นที่เพื่อพักและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นการชั่วคราว ได้รับการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ใหม่ๆ

ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้เสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพกายใจ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิต ประจำวันได้อย่างมีความสุขในสถานการณ์ปัจจุบัน     โดยในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมของการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเพิ่มมุมมองของการเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านทางด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ ได้ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจการค้าที่แตกต่างกันของท้องถิ่นและรับทราบความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดให้มีกิจกรรมของการศึกษาดูงานบริเวณพื้นที่ชายแดน ส่งเสริมความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนข้าราชการจากต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป

 ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode