กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรสร้างความตระหนักรู้เกี่ายวกับประชาคมอาเซียนปี 2559

วันที่ 23 ธ.ค. 2558 )
 

การสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1 ขอนแก่น จัดสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เวทีเสวนา"เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนอ.อรัญประเทศ-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2558 ที่จังหวัดสระแก้ว  สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียน สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องอาเซียนให้แก่ประชาชนผ่านสื่อทุกรูปแบบ

                  ตามที่ สานักเลขาธิการอาเซียนกำหนดกรอบนโยบายและแผนงานให้ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกันดำเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน สร้างจิตสานึกของความเป็นพลเมืองอาเซียนภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีความกินดีอยู่ดีปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างประชาชนของประเทศสมาชิก การส่งเสริมเชื่อมโยงระหว่างประชาชนในเรื่องของสังคมและอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคร่วมกันรวมทั้งรับรู้ข่าวสารซึ่งจะเป็นการวางรากฐานแห่งความสาเร็จสำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน      กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนเห็นถึงความจาเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งภายในประเทศและประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน โดยการประชาสัมพันธ์จะดาเนินการครอบคลุมข้อมูลข่าวสารทั้ง3เสา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในภูมิภาคตระหนักในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของภูมิภาคอาเซียนและการเป็นประชาคมอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1 จัดกิจกรรม สัมมนาสื่อมวลชนสัญจร สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่   25-26   ธันวาคม   2558  ณ ห้องประชุมเทียนทอง 1   โรงแรมสเตชัน วัน อ.อรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้วมี สื่อมวลชน  11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ หนองคาย เลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม บึงกาฬ รวม 85 คน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องอาเซียนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลอาเซียนให้มีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้ยิ่งขึ้น  ความรู้เรื่องอาเซียนเผยแพร่ผ่านทางสื่อใหม่  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบ่งปันข้อมูล ในการดาเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนระหว่างสื่อมวลชนในประเทศจัดสัมมนาสื่อมวลชนระดับท้องถิ่นสื่อมวลชนสัญจรอาเซียนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1สัมมนา " เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน อ.อรัญประเทศ – กัมพูชา  วิทยากร- นายอภิชัย  อภิวัฒนา  พาณิชย์จังหวัดสระแก้วสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  และเพื่อให้สื่อมวลชนรวมทั้งเครือข่ายได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการมองหาลู่ทางและโอกาส หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

 

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode