กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2559

วันที่ 23 ธ.ค. 2558 )
 

โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้  ปี 2559

                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1 จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และร่วม เวทีเสวนาร้อยรวมใจ  เพื่อใต้สันติสุข ” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้  ปี 2559 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559

                 กรมประชาสัมพันธ์จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1 กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และร่วม เวทีเสวนาร้อยรวมใจ  เพื่อใต้สันติสุข ” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทียนทอง 1   โรงแรมสเตชัน วัน อ.อรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้วมี สื่อมวลชน  11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ หนองคาย เลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม บึงกาฬ รวม 85 คน การเสวนาโดยผู้ร่วมเสวนาฯผู้แทนศาสนาอิสลาม  ผู้แทนศาสนา พุทธ คริสต์  ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.)ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของเอกภาพและประสิทธิภาพในการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงหน่วยปฏิบัติในพื้นที่และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานให้ลอดคล้องกับอำนาจการบริหารราชการปัจจุบันโดยการแบ่งการขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เป็น 3 ระดับ คือ.ระดับนโยบาย มีหัวหน้า คสช.เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการแก้ปัญหา .ระดับการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติให้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ . ระดับหน่วยปฏิบัติให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยรับผิดชอบในหลักการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทั้งปวงในพื้นที่ ทั้งมิติด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาโดย ศอ.บต.ส่วนหน้าให้เป็นหน่วยงานในโครงการการจัดของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ 11 จังหวัดอีสานตอนบน   เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐในส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารนโยบาย การพัฒนาและการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมถึงการแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธี ให้ประชาชนรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อนำสันติสุขคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมไทย เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจและมีความเชื่อมั่นต่อนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  รับรู้ เข้าใจ และยอมรับในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากประชาชน โดยเป็นลักษณะเฉพาะมีความรู้ ความเข้าใจการอยู่ร่วมกับอย่างสันติสุขท่ามกลางวัฒนธรรมหลากหลาย เ เข้าใจ หลักคำสอนศาสนาทุกศาสนาที่ถูกต้องอันเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนนำหลักคำสอนไปใช้ในการดำรงชีวิต อันนำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธี เข้าใจ โทษและพิษภัยยาเสพติดอันเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถปกป้องตนเองจากยาเสพติดและไม่ตกเป็นเครื่องมือหรือถูกชักจูงให้เข้าสู่กระบวนการที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติในการก่อเหตุรุนแรงในพื้นทีต่อไป

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode