กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเลยประชุมเตรียมแผนแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด

วันที่ 8 ต.ค. 2558 )
 
จังหวัดเลยประชุมเตรียมแผนแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ระดับจังหวัด ให้สอดรับกับสถานการณ์น้ำที่เหลือน้อย และแผนแก้ไขปัญหาระดับประเทศ ที่ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ของจังหวัดเลย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม รับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เนื่องจากปริมาณน้ำสำรองในแหล่งน้ำหลักของประเทศมีน้อยและอาจเกิดภาวะวิกฤตในช่วงฤดูแล้งปีนี้ โดยคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ๘ มาตรการ เช่น ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน , มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน , มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร , มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ , มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน , มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดแบ่งพื้นที่วิกฤตภัยแล้งเป็น ๒ กลุ่ม คือ พื้นที่วิกฤตภัยแล้งลุ่มเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด และพื้นที่ภัยแล้งทั่วไปนอกลุ่มเจ้าพระยา ๕๕ จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าว่า ในส่วนของจังหวัดเลย สถานการณ์น้ำต้นทุนขณะนี้(๘ ตค.๕๘) มีปริมาณน้ำสำรองในอ่างเก็บน้ำหลัก คิดเป็น ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณความจุอ่าง และยังไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ทำการเกษตรเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพืชไร่และพืชใช้น้ำน้อย อย่างไรก็ตาม จังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานกระทรวงเกษตร เช่น เกษตรจังหวัด และ ชลประทานจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจผลกระทบเพื่อจัดทำแผนการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และทำความเข้าใจ รวมทั้งขอความร่วมมือกับเกษตรกร เกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และเตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในภาพรวม นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากประชาชน ประหยัดการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการผลิตน้ำประปา และน้ำใช้ทั่วไป ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode