กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
รมว.พม เปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี ต้นแบบศูนย์ฯ ครบวงจร

วันที่ 24 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1195 คน)
 

รมว.พม เปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี
 ต้นแบบศูนย์ฯ ครบวงจร
 

วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดอาคาร ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุอย่างครบวงจรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สู่อายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้พัฒนารูปแบบในการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ ซึ่งต่อมาตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 ได้จัดตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุขึ้น และตัดโอนภารกิจศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ 11.3 ไร่ มีภารกิจเป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้ความรู้ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
 
สำหรับกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งมีภารกิจหลักในการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุสอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) ในการให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมเป็นศูนย์กลางทางด้านการฝึกอบรมของกระทรวงการพามนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการสร้างคนและเครือข่ายที่มีความรู้ ความสามารถต่อไป

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการดูแลงานด้านสังคมลากรพัฒนาคุณภาพชีวิตองทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการยกระดับและเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กและฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีขึ้น โดยได้ก่อสร้างอาคารเมื่อปี พ.ศ.2556 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ด้วยงบประมาณ 119,880,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบ้านถ้วน) ซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารฝึกอบรม และอาคารชุดพักอาศัย โดยเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2558 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดยให้จัดวางยุทธศาสตร์และจัดทำ Master Plan ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป
 
*****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode