กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ปชส.ชลบุรี จัดเวทีเสวนาโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 24 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 835 คน)
 

ปชส.ชลบุรี จัดเวทีเสวนาโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี "ชลบุรีโมเดล” ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยมุ่งสนับสนุนให้สถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ตามหลักการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เป็นฐาน (Areas Based Euducation Management)
นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามนโยบายด้านการศึกษาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายคมสัน เอกชัย) ที่เห็นว่าจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและท่องเที่ยว การบริหารจัดการศึกษาจึงควรเน้นความสำคัญต่อการผลิตกำลังคนในอนาคตให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสู่ภาคอุตสาหกรรม และภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ดังนั้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานพิธีลงนามประกาศใช้หักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ภายใต้ชื่อว่า "ชลบุรีโมเดล” และลงนามข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อนำหลักสูตร "ชลบุรีโมเดล” ไปใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กับสถานศึกษานำร่อง จำนวน 21 แห่ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ในฐานะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสค. ได้จัดการเสวนาโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการงานทำ "ชลบุรีโมเดล” โดยเชิญคณะอนุกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ทั้ง 4 ด้าน ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา เพื่อเผยแพร่ประชาสัพพันธ์การนำหลักสูตร "ชลบุรีโมเดล” ไปใช้ในสถานศึกษานำร่อง 21 แห่ง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในวันนี้ และพร้อมให้ความร่วมมือนำไปขยายผลประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษานำร่วง หรือผู้แทน สื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัพพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช) ของจังหวัดชลบุรี จำนวน 100 คน

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ใน 10 จังหวัด ที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.) คัดเลือกให้จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ "ชลบุรีโมเดล” มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในจังหวัดชลบุรี ให้มีคุณลักษณะนิสัยอุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษาก

การจัดการเสวนาโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี "ชลบุรีโมเดล” ในวันนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้คณะอนุกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ทั้ง 4 ด้าน ทั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ คณะอนุกรรมการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และคณะอนุกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลฯ ได้มาใช้ข้อมูลที่คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยจังหวัดเป็นฐาน ให้แก่อำนวยการหรือผู้แทนสถานศึกษานำร่อง 21 แห่ง สื่อมวลชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้รับรู้เรื่องการประกาศใช้หลักสูตร "ชลบุรีโมเดล” เพื่อนำไปขยายผลสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อไป
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode