กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี

วันที่ 24 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 727 คน)
 

พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา (ก.น.จ.) กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ ให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี มีความชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงและมีคุณภาพมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาจังหวัดต่อไป

สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนของส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สนับสนุนบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในภาพรวมระดับประเทศ ระดับภาคและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี รอบปี 2560 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นกรอบทิศทางในการนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความ มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

นายชำนาญวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 53 กำหนดให้จังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 โดยกำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำของบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กำหนด ทั้งนี้ ต้องมีคามสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทิศทางการพัฒนาภาค โดยเฉพาะปัญหาความต้องการและบริบทของพื้นที่ต่อไป
สำหรับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี ในแต่ละปี จะเป็นส่วนสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมมือบูรณาการทำงาน ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อกำหนด ทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด และเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป
 
****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode