TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ สำหรับเด็กพิการในความดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 31 ส.ค. 2554
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ              ได้ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๑๑๑ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๕,๐๐๐ บาท โดยให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีมอบทุน     การศึกษา สำหรับเด็กพิการที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
จำนวนคนอ่าน 171 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode