ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการท้องถิ่นไทยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %เทิดไทด์องค์ราชัน ๘๔ พรรษา

วันที่ 25 ส.ค. 2554 )
อำเภอมัญจาคีรี
 
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา อำเภอมัญจาคีรีจัดโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายเฉลิมชัย ชละธาร นายอำเภอมัญจาคีรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นวาระแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อบูรณาการงานความปลอดภัยทางถนนทุกภาคส่วน จึงมีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ปี ๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % และกำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็น ๑ใน ๔ จังหวัดนำร่อง จังหวัดขอนแก่นได้นำนโยบายไปสู่การปฎิบัติโดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำชับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง ในการปฎิบัติตัวตามกฏหมายและสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยโดยจังหวัดขอนแก่นประกาศเป็นวาระจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติจริง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ในครั้งนี้อำเภอมัญจาคีรี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๙ แห่งมองเห็นความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอุบัติภัยบนท้องถนน ในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง จึงจัดทำโครงการโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใรนวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะเรื่องอุบัติภัยบนท้องถนน พัฒนาความรู้สมรรถนะในการใช้รถใช้ถนน และเสริมสร้างค่านิยมทัศนคติที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ แบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น จำนวน ๙๐๐ คน แบ่งเป็น รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ อบต.คำแคน นางาม ท่าศาลา กุดเค้า รวม ๔๐๐ คน รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เทศบาลตำบลมัญจาคีรี นาข่า องค์การบริหารส่วนตำบลสวมหม่อน หนองแปนและโพนเพ็กรวม ๕๐๐ คน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 1251 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน