กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
เชิญร่วมทำข่าวการประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส ๙ ปี สช./ 10-12มิย58/ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

วันที่ 10 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 847 คน)
 

ขอเชิญร่วมทำข่าวการประชุมวิชชาการ
"ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส ๙ ปี สช.
วันที่ ๑๐-๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑-๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ ดังนี้


กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
(ห้องแกรนด์ไดมอนด์)
เสวนา "สมดุลของการอภิบาลระบบสุขภาพ”
โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์/ นพ.โสภณ เมฆธน/ นพ.ชาตรี ดวงเนตร/ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
(ลานกิจกรรม)
เสวนา "มาตรา ๑๒ ในชีวิตจริง ไม่อิงนิยาย”
โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน/ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส/ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์/ นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๒)
เสวนา "กระตุกต่อมคิด: กระจายอำนาจแล้ว ใครรับผิดชอบสุขภาวะประชาชน”
โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย/ ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล/ คุณวัลลภ พริ้งพงษ์/ นพ.สุธี ฮั่นตระกูล

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
(ห้องแกรนด์ไดมอนด์)
เสวนา "กระบวนการมีส่วนร่วม หัวใจของการพัฒนานโยบายแบบประชาธิปไตย”
โดย คุณประชา เตรัตน์/ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา/ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.
(ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๓)
เสวนา "ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง”
โดย ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขเมธ/ คุณศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์/ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.
(ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔)
เสวนา "ระบบสุขภาพระดับอำเภอ .. หัวใจของการปฏิรูปที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน”
โดย นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ/ นพ.จรัส สิงห์แก้ว/ คุณจินตนา เกษรสันต์/ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์

๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.
(ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๕)
เสวนา "พลังพลเมือง...เปลี่ยนประเทศไทย”
โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ/ คุณประยงค์ ดอกลำไย/ คุณสวิง ตันอุด/ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป/ คุณไมตรี จงไกรจักร

๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
(ลานกิจกรรม)
เสวนา "CHIA เครื่องมือเสริมสิทธิชุมชน”
โดย ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม/ ดร.สมนึก จงมีวศิน/ อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหารวันศุกร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
(ห้องแกรนด์ไดมอนด์)
เสวนา "ลดความเหลื่อมล้ำ...ทางออกที่ต้องไปให้ถึงของประชาธิปไตยไทย”
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์/ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ/ ศ.สุริชัย หวันแก้ว

๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
(ห้องแกรนด์ไดมอนด์)
ปาฐกถาพิเศษ "ก้าว ก้าว ก้าว สู่อนาคต”
โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
(ห้องแกรนด์ไดมอนด์)
ปาฐกถา "พลังพลเมือง สร้างสังคมสุขภาวะ”
โดย ศ.ธีรยุทธ บุญมีรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักการสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

· กันทิมา เพชรคง (อ้อ) โทร ๐๘๕ ๐๖๗ ๔๓๔๓ อีเมล์ kanthima@nationalhealth.or.th
· นันทพร เตชะประเสริฐสกุล (เล็ก) โทร ๐๘๑ ๕๘๔ ๐๐๘๐ อีเมล์ nantaporn@nationalhealth.or.th
· ธราธร เหมทิวากร (เป๊ก) โทร ๐๘๑ ๖๘๙ ๘๒๔๘ อีเมล์ pekalmachi@gmail.com
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode