กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กกต.ชุมพรจัดโครงการส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

วันที่ 8 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 813 คน)
 

กกต.ชุมพรจัดโครงการส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร จัดโครงการส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง กิจกรรมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปี 2558 โดย พ.ต.อ.ณัฐพล พราหมหันต์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางอุไรพัฒน์ ธรรมรุจี และ นายสมใจ สันติ กกต.จว.ชุมพร ร่วมกันเปิดโครงการ มีกลุ่มสตรี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้ารับการอบรมกว่า 50 คน

พ.ต.อ.ณัฐพล พราหมหันต์ กล่าวว่า ในโลกปัจจุบัน สตรีมีบทบาทเป็นผู้นำที่สำคัญในการขับเคลื่อนการเมืองให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้วิถีประชาธิปไตยมีความก้าวหน้าและมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ การพัฒนาจากรากฐานจึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ได้ตระหนักถึงบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้กลุ่มสตรีในจังหวัดชุมพรมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และส่งเสริมสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย พร้อมขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ด้าน นางอุไรพัฒน์ ธรรมรุจี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ปัจจุบันได้สตรีมีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น อีกทั้งยังมีจำนวนประชาชนมากกว่าสุภาพบรุษ จึงถือว่าสตรีมีความสำคัญมากในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งหากได้รับความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝั่งการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เนื่องจากสตรีสามารถเข้ากับบุคคลอื่นง่าย อีกทั้งยังมีความใกล้ชิดลูกมากกว่าผู้ชาย ทำให้ง่ายต่อการเผยแพร่และปลูกฝั่งหน้าที่ของพลเมือง และในอนาคตก็อยากให้มีการแบ่งสัดส่วนให้สตรีมีที่นั่งในองค์กรอิสระต่างๆ หรือในการบริหารท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัว เด็ก เยาวชน และสตรี ได้ดีกว่าผู้ชาย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จึงแสดงให้เห็นว่าสตรีมีความสำคัญมากกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในยุคปัจจุบัน
 
 
 
***************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode