กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสัมมนาเปิดตัวสำนักงาน ป.ป.ช.ขอนแก่นเขตพื้นที่ ๔

วันที่ 15 ส.ค. 2554
สำนักงานป.ป.ช.ขแนแก่นเขตพื้นที่ ๔
 
การสัมมนาเปิดตัวสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ ขอนแก่น สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ ขอนแก่น จัดโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร สัมมนาเปิดตัวสำนักงาน ในวันนี้ ( ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔) ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายใจเด็ด พรชัยยา ประธานกรรมการป.ป.ช. เปิดการสัมมนาเปิดตัวสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ ขอนแก่น โดยมีนายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายวรวิทย์ สุขบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ ขอนแก่น กล่าวรายงานว่า การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่และเป็นเครือข่ายพลังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ ขอนแก่นดูแลพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และจังหวัดเลย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ วรรคท้ายและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดและให้มี ป.ป.ช.จังหวัดรองรับภารกิจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตและด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน โดยกลุ่มเป้าหมายในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตัวแทนสื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕๐ คน กิจกรรมมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และภาคกิจของป.ป.ช.ประจำจังหวัด โดยศาตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ การเสวนาเรื่องสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนโดย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่นผู้แทนภาครัฐ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นผู้แทนภาคเอกชน นายวิชัย วิวิตเสวี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการเสวนาโดยดร.ณัฐวัฒน์ อริยธัชโยคิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนภาคบ่ายเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับความผิดกาหรเสนอราคาต่อหน่วยของรัฐ หารรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นถ่ายทอดสดการสัมมนาระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒ .๐๐ น สำหรับสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ ขอนแก่น ตังอยู่ที่อาคารซี.พี ทาวเวอร์ ชั้น ๖ เลขที่ ๓๕๖/๑ หมูที่ ๑๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๗๒๖๐๗-๙ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode