ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสัมมนาเปิดตัวสำนักงาน ป.ป.ช.ขอนแก่นเขตพื้นที่ ๔

วันที่ 15 ส.ค. 2554 )
สำนักงานป.ป.ช.ขแนแก่นเขตพื้นที่ ๔
 
การสัมมนาเปิดตัวสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ ขอนแก่น สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ ขอนแก่น จัดโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร สัมมนาเปิดตัวสำนักงาน ในวันนี้ ( ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔) ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายใจเด็ด พรชัยยา ประธานกรรมการป.ป.ช. เปิดการสัมมนาเปิดตัวสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ ขอนแก่น โดยมีนายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายวรวิทย์ สุขบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ ขอนแก่น กล่าวรายงานว่า การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่และเป็นเครือข่ายพลังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ ขอนแก่นดูแลพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และจังหวัดเลย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ วรรคท้ายและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดและให้มี ป.ป.ช.จังหวัดรองรับภารกิจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตและด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน โดยกลุ่มเป้าหมายในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตัวแทนสื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕๐ คน กิจกรรมมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และภาคกิจของป.ป.ช.ประจำจังหวัด โดยศาตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ การเสวนาเรื่องสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนโดย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่นผู้แทนภาครัฐ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นผู้แทนภาคเอกชน นายวิชัย วิวิตเสวี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการเสวนาโดยดร.ณัฐวัฒน์ อริยธัชโยคิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนภาคบ่ายเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับความผิดกาหรเสนอราคาต่อหน่วยของรัฐ หารรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นถ่ายทอดสดการสัมมนาระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒ .๐๐ น สำหรับสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ ขอนแก่น ตังอยู่ที่อาคารซี.พี ทาวเวอร์ ชั้น ๖ เลขที่ ๓๕๖/๑ หมูที่ ๑๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๗๒๖๐๗-๙ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 5081 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน