กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ปชส. จัดประชุมคณะทำงานการประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของกระทรวง ในระดับจังหวัด

วันที่ 1 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 556 คน)
 
ปชส. จัดประชุมคณะทำงานการประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของกระทรวง ในระดับจังหวัด
 

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด ในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการเมื่อคราวประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ให้หน่วยงานราชการเร่งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของทุกกระทรวง และหน่วยงานในสังกัดที่ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไปแล้ว หรือกำลังดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจความสำเร็จของงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การให้บริการประชาชน และผลงานที่มีลักษณะโดดเด่นของหน่วยงานที่สมควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยในส่วนภูมิภาคให้จัดส่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนต่อไป

สำหรับจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งที่แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของจังหวัดชลบุรี โดยมีนายชำนายวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะทำงาน มีประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมทั้งคณะทำงานจากหน่วยงานที่เป็นผู้แทนของกระทรวงต่างๆ รวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดวิธีการ และรูแบบการผลิตข้อมูลข่าวสาร ผลงานสำคัญของหน่วยงาน รวมทั้งแนวทางการนำส่งข้อมูลข่าวสารนั้นให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เพื่อผลิตและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ต่อไป
นอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้สรุปผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไปยังศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อนำผลงานสำคัญของหน่วยงานมาวิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนจังหวัดชลบุรี ซึ่งการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว คาดว่าจะช่วยให้ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเร่งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและมีผลงานนำเสนอสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode