กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 3 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 717 คน)
 

ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
สำหรับในที่ประชุมนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมทราบหลายเรื่อง โดยเริ่มที่โครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวจังหวัดชลบุรี โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและชี้แจงความเป็นมาของการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมและแผนงานการดำเนินงานโครงการและผลการดำเนินงานรูปแบบต่างๆ จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม โดยสำนักงานปกครองจังหวัดชลบุรี รายงานว่า ขณะนี้เจ้าหน้าฝ่ายปกครองได้ติดตามตรวจสอบสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ รวมทั้งแหล่งอบายมุขอื่นๆ ประกอบกับดำเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมอย่างเคร่งครัดกับสถานประกอบการที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น ส่วนเรื่องต่อมาเป็นโครงการสร้ารงรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการสร้างรายได้และการพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากภัยแล้ว ในปี 2557/2558 จำนวน 3,052 ตำบล 542 อำเภอ 58 จังหวัด เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง จากนั้นเป็นโครงการตลาดเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรมีนโยบายจะขยายตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรหรือผู้บริโภคโดยตรง โดยการให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตมาจำหน่ายเป็นประจำแบบถาวร มุ่งเน้นให้นำผลิตผลการเกษตรที่ปลอดภัยมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่อาศัยในชุมชนเมืองได้บริโภคอาหารจากผลิตผลเกษตรที่ปลอดภัย จากนั้นเป็นโครงการจัดตั้งกองทุน SMEs เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และกลุ่มสินค้าOPOT เพื่อสร้างศักยภาพ หรือที่การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาชุมชนที่เอกลักษณ์เฉพาะ ในการสร้างพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
จากนั้นเป็นการรายงานการก่อสร้างทางลดระดับบริเวณแยกถนนสุขุมวิท ถนนพัทยากลาง เมืองพัทยาได้รายงายว่า กรมทางหลวงชนบทได้รับงบประมานดำเนินการก่อสร้างโครงการลดระดับบริเวณทางแยก ถนนสุขุมวิท - ถนนพัทยากลาง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเมืองพัทยา เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 รวมระยะเวลา 810 วัน เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการก่อสร้าง เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งผลให้เกิดความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา จากนั้นเป็นการจัดงานเพื่อประชาชน โดยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานโครงการศึกซีพีเฟรชมาร์ทเขย่าบัลลังก์โลก และคาราวานซีพีเอฟ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 8 มีนาคม 2558 สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นการจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษของซีฟีเอฟแล้ว ยังมีการแสดงของศิลปินราดา และในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เป็นการชกมวยป้องกันแชมป์ WBA Inter ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 จากนั้นเป็นการแจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงานมหากรรมการเงินพัทยา MONEY EXPO PATTAYA 2015 ที่ผ่านมา ได้ ผู้ประกอบและประชาชนทั่วไป ได้ให้ความสนใจขอใช้สินเชื่อและบริการทางการเงินการลงทุนทั้ง 3 วัน รวม 15,000 ล้านบาท ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ยอดธุรกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนเรื่องต่อไปเป็นการจัดงาน วันรวมน้ำใจ ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของร้านมัจฉาการกุศลจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เพื่อนำไปเป้นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ ในที่ประชุม ได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เริ่มจากนายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดสระแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดชลบุรี แทนนายวิจิตร กมลวารินทร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมานายนิยม วัฒนประภากร พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งพลังงานจังหวัดชลบุรี แทนนายวรพจน์ ทันดร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง พลังงานจังหวัดนนทบุรี จากนั้นนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี แทนนายสมเด็จ แน่นอุดร ย้ายไปดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง จากนั้น นายจิตติมา กรีอารี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง แทนนายอนุกูล ปิดแก้ว ย้ายไปดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
***********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode