กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชลบุรี จัดการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 25 ก.พ. 2558 )
 

ชลบุรี จัดการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยนายธีรวุฒิ ศิริวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมในครั้งนี้
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการป้องกันและการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทยภายใต้แผนงานว่า "มหาดไทยใสสะอาด” โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นมาตรการด้านความโปร่งใส โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด และที่ผ่านมาแม้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติมายอ่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันยังปรากฎข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอยู่บ่อยครั้งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดอย่างจริงจัง ประกอบกับขณะนี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณตามโครงการต่างๆ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการต่างๆ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใน และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม อันเป็นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า จังหวัดได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557 และ 2558 โดยได้เร่งรัดให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการกำขับให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดดำเนินก่อหนี้ผูกพันและดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้หากโครงการใดยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 ด้วย
นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
*******************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode