กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

วันที่ 10 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 655 คน)
 

จังหวัดนครปฐมเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นประธานเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ตามนโยบายสร้างการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization : HPO โดยนายกิติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมบัญชีกลาง ได้คัดเลือกสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม เป็นสำนักงานคลังจังหวัดนำร่องของสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่เขต 7 ซึ่งคลังจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการปรับปรุงบทบาทสำนักงานคลังจังหวัดให้มี ความชัดเจน ตามทิศทางการพัฒนาข้างต้น ผ่านแนวทางการพัฒนา 3 M People Process Place คือมีการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากร การพัฒนากระบวนการให้บริการ และจักสถานที่ให้มีความเหมาะสม เป็นสัดส่วน เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการ ซึ่งในขณะนี้ได้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรรูปแบบใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลักดันให้เกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการให้บริการเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อราชการ และประชาชนสูงสุด

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดทิศทางการบริหารงานใหม่ให้กับสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อให้สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยจัดทำโครงการปรับบทบาทของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 โดยมุ่งเน้นปรับบทบาทหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ให้สำนักงานคลังเขตทำหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานคลังจังหวัดทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการปฏิบัติ ภารกิจของกรมบัญชีกลาง โดยมีเป้าประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดอย่างครบวงจรทั้งด้านการบริหารงบประมาณ กฎ ระเบียบ และสนับสนุนข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งถ่ายทอดและผลักดันนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลางไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด
 

*****************************************************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode