ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ป.ป.ช.ประกาศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เปิดตัวสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดเขตพื้นที่ ๗ (นครปฐม)

วันที่ 25 ก.ค. 2554 )
 
(๒๒ ก.ค.๕๔) ที่ห้องมรกต สวนสามพราน โรสกาเด้น ริเวอร์ซ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดงานประกาศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติประจำจังหวัด ตามนโยบายเสริมสร้างพลังร่วมเครือข่ายชุมชนทั่วไทย กำจัดภัยคอร์รัปชัน และเปิดตัวสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเขตพื้นที่ ๗ (นครปฐม) โดยมี นายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวรายงาน ในการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด เขตพื้นที่ ๗ (นครปฐม) เพื่อเป็นการรองรับการทำงานของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด บรรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการฯ ซึ่งกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ทั้งด้านป้องกันการทุจริต ด้านปราบปรามการทุจริต และด้านตรวจสอบทรัพย์สิน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเขตพื้นที่ ๗ (นครปฐม) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ๕๕๔/๖-๗ ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี (สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)
จำนวนคนอ่าน 1357 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ