สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ สนใจติดต่อ 0-2354-7528 (22/04/2557) / ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปลูกข่าว "นาโยน" สืบสานความพอเพียง

วันที่ 22 ก.ค. 2554 )
 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายคัดเลือกพื้นที่ ของเกษตรกรที่ยึดแนวปฏิบัติวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลสู่เกษตรกรที่สนใจ อีกทั้งเพื่อรณรงค์กิจกรรมทำความดี ถวายในหลวง เนื่องในโอกาสปี พ.ศ. 2554 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้จัดกิจกรรม "นาโยน" ในพื้นที่ต้นแบบ หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส ดร.กิติพงษ์ ลือนาม อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี อาจารย์มงคล ทะมังกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรนภา รัตนโพธานันท์ อาจารย์สิริสุดา ฐานะปัตโต นายอาทิตย์ มาตนอก นางสาวชณุตพร พิทยากูล และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 34 คน โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ส่งผล ให้การทำงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ คุณประสาท เงาเกาะและครอบครัว เจ้าของพื้นที่ ท้ายนี้ขอเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและให้ข้อคิดเห็นกับศูนย์ฯ ในลำดับต่อไป
จำนวนคนอ่าน 991 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน