TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผิดกฎหมาย ! รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร…

วันที่ 19 ก.ค. 2554
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นางอัจฉรา ราชแก้ว นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ในปัจจุบันพบว่า ได้มีการนำรถจักรยานยนต์มาต่อเติมดัดแปลงสภาพเสริมพ่วงข้างและนำมารับจ้างบรรทุกโดยสาร โดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น อีกทั้ง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นว่าการนำรถจักรยานยนต์มาดัดแปลงสภาพเสริมพ่วงข้างโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่สามารถนำไปใช้เพื่อรับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ เนื่องจากไม่มีความปลอดภัยเพียงพอจะก่อให้เกิดอันตรายแก่คนโดยสารได้ ซึ่งจะใช้ได้ก็แต่เฉพาะการบรรทุกสิ่งของส่วนตัวเท่านั้น ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) มาตรา ๓
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๕๔๑-๒๔๖๓ สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอเดิมบางนางบวช โทร. ๐-๓๕๕๗-๘๔๙๐ สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอสองพี่น้อง โทร. ๐-๓๕๕๘- ๙๕๐๘
จำนวนคนอ่าน 581 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode