กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สิงห์บุรีเตรียมจัดงานคนพิการสากล

วันที่ 13 ธ.ค. 2557 )
วีรยุทธ รวดเร็ว
 
 นางพรทิพย์ สุขสราญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมและให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และเสมอภาคกับคนทั่วไป สำหรับในปี 2557 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ เป็นเรื่องสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการได้รับทราบและเข้าใจ โดยแยกประเด็นออกเป็น 3 เรื่องคือ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานของคนพิการ และการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ โดยให้แต่ละประเทศจัดงานในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดจัดงาน "คนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี” ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและโอกาสในการพัฒนาตนเอง และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีความเข้มแข็งยั่งยืนสามารถส่งเสริมศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการตลอดจนให้สังคมยอมรับและเปิดโอกาสให้คนพิการ และองค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างเต็มที่ อย่างเสมอภาคกับคนทั่วๆ ไป โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเรื่องสิทธิของคนพิการและการดูแลคนพิการ มีการให้บริการด้านสาธารณสุข บริการด้านอาชีพ บริการด้านการศึกษา พร้อมทั้งมีกิจกรรมบันเทิง เช่นการประกวดร้องเพลง การจับรางวัลแจกของขวัญต่างๆ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จึงขอเชิญชวนผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ได้เข้าร่วมงานกันโดยพร้อมเพียงกันในวันดังกล่าว งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกาเป็นต้นไป -***********************- วีรยุทธ รวดเร็ว / ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode