กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๕๔

วันที่ 7 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1129 คน)
 
   การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ ซึ่งเป็นการรณรงค์ปีที่ 9 นอกจากการรณรงค์ทั่วไปตามแนวทางที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาแล้ว ยังถือว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา อีกด้วย จึงเป็นโอกาสที่จะเชิญชวนให้การงดเหล้าเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 2,600 ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย และเพื่อเป็นการชักชวนคนทั่วไปได้เพิ่มโอกาสทำดีด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษานี้ พร้อมกับรวมพลังทำความดี จึงได้จัดให้มีการเดินธรรมยาตรางดเหล้าเข้าพรรษาขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะเป็นการสร้างโอกาสและพื้นที่ทำดีแก่คนทั่วไป และอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการอธิษฐานทำดีในมิติและรูปแบบต่างๆของแต่ละบุคคลหรือองค์กร หน่วยงานต่างๆได้ตามบริบทแต่ละพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการสร้างมวลรวมความดีแก่ตนและประเทศชาติเป็นสำคัญ
   ดังนั้น สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมเดินในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.30 - 13.00 น. จากสวนสันติชัยปราการ บางลำพู ถึง ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร และประชาสัมพันธืโครงการธรรมยาตรางดเหล้าเข้าพรรษาแก่ภาคีของท่านด้วย
   ทั้งนี้ โปรดแจ้งใบตอบรับการร่วมเดินธรรมยาตรา ภายในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 นี้ โดยท่านสามารถนำน้ำดื่ม ของว่างและอื่นๆตามที่เห็นสมควร
   ขอขอบคุณท่านที่ได้มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการร่วมทำกิจกรรมดีๆในครั้งนี้
 
๕ หน่วยงาน รวมพลังประกาศงดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๕๔ ถวายเป็นพระราชกุศล
 
   กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับภาคประชาชนงดเหล้า ร่วมประกาศความร่วมมือ งดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๔ ภายใต้คำขวัญ "เหล้าทำลายมิตรภาพ...เข้าพรรษานี้เลิกเลย" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปี ๒๕๕๕
   ภายในงานมีกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์ ด้วยการนำดินเหนียวจากจังหวัดต่างๆ มาหล่อเป็นองค์พระ พร้อมทั้งร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ศ.นพ. อุดมศิลป์ ยังได้กล่าวว่า ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้เชิญชวนจังหวัดนำร่อง ๓๗ จังหวัด อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น สุรินทร์ สงขลา ตราด ฯลฯ ให้ร่วมทำความดี และจะขยายให้ครบทุกจังหวัดในปี ๒๕๕๕ โดยตั้งเป้าให้คนงดดื่มเหล้า ตลอด ๓ เดือน ให้ได้ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ โดยเน้นขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดขับเคลื่อนเรื่องนี้
   ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ทาสระคู กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ได้ทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา มอบหมายให้กรมการปกครอง ควบคุมดูแลสถานที่ เช่น วัด สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สวนสาธารณะ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนายอดุลย์ เอี่ยมทา จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานฯ เป็นแกนกลางรณรงค์ให้ ชาวพุทธปฏิบัติตามศีล ๕ งดดื่มเหล้าและสิ่งเสพติดทุกชนิด ทั้งยังมีมติให้ทุกวัดเคร่งครัดปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
อุบลราชธานี จัดงาน "ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล"
 
   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่องาน "ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล" กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยตลอดทั้งเดือนจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมชื่นชม อาทิ นิทรรศการภาพถ่าย "ฮูปงามยามเทียน ครั้งที่ ๓" กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่ง ต้นเทียน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมชื่นชมความงดงามของการประดิษฐ์ และตกแต่งเทียนทั้งประเภทติดพิมพ์และแกะสลัก ชมการแกะสลักเทียนนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยประเทศยูเครน แลตเวีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส บราซิล สเปน เนปาล เบลเยี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาประราชทานและผ้าไตรพระราชทานทางชลมารคจากท่าน้ำวัดหลวงสู่ท่าน้ำสุปัฐนาราม และการแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๕-๒๔๓-๗๗๐, ๒๕๐-๗๑๔ หรือ www.amazingubon.com
   นอกจากนี้ นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเข้าโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode