กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40

วันที่ 30 มิ.ย. 2554 )
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ "ขอนแก่นเกมส์ ” ในระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ธันวาคม ๒๕๕๔ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ "นครขอนแก่นเกมส์ ” ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ซึ่งจากการประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องและร่วมกันกาหนดค่าใช้จ่ายโดยประหยัดแล้ว ปรากฏว่า จังหวัดจาเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดการกีฬาทั้ง ๒ รายการทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาท ) โดยคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และผู้สนับสนุน(สปอนเซอร์ ) จากส่วนกลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๑๐๐,๐๐๐.- บาท ( แปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน ) ยังคงเหลืองบประมาณที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติมอีกจานวน ๒๖,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ( ยี่สิบหกล้านเก้าแสนบาทถ้วน )เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสาหรับการจัดการกีฬาดังกล่าว จังหวัดได้จัดทาเสื้อจาหน่ายเพื่อเป็นรายได้สมทบทุนการดาเนินงาน ในราคาตัวละ ๒๐๐ บาท โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเชิญชวนให้ชาวขอนแก่นร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา อันจะเป็นการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาดังกล่าวให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งผู้สนใจสามารถดูแบบเสื้อได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดขอนแก่น www.khonkaenpoc.com ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น http://www.kkdopa.com/ และ www.khonkaenonestop.org และสั่งจองเสื้อดังกล่าวได้ที่ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่นชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัด โทรสารหมายเลข ๐-๔๓๒๓-๖๑๔๘, ๐-๔๓๒๓-๖๕๐๗ ,๐-๔๓๒๓-๙๗๗๐ หรือ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งจึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้าน โรงแรม ฯ ล ฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกอบต. สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ทุกคน ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ โดยการสวมใส่เสื้อดังกล่าวในทุกวันอังคารโดยพร้อมเพรียง ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode